Higher safety experts

Hogere veiligheidskundigen

Veiligheidsbevordering op het werk en in de werkomgeving, dat is de belangrijkste taak van onze gecertificeerde hogere veiligheidskundigen. Zij helpen u bij het opstellen, uitvoeren en bijsturen van beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). Met bijvoorbeeld een technische of natuurkundige achtergrond combineren zij strategisch advies met operationeel doen.

Voorbeelden werkzaamheden

Bij werkzaamheden van onze hogere veiligheidskundigen kunt u onder meer denken aan het:
  • Adviezen op het gebied van brandveiligheid, ongevalsmelding en registratie, calamiteiten- en ontruimingsplannen
  • Opstellen en toetsen van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)
  • Opstellen ARIE’s De ARIE-regeling is feitelijk een aanvullende RI&E gericht op risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • Opstellen van gevarenzone-indeling (ATEX) voor bedrijven met explosiegevaar
  • Opzetten en invoeren van managementsystemen rondom veiligheid en arbeidsomstandigheden
  • Uitvoeren van metingen, inspecties, controles
  • Uitvoeren van ongevallenanalyses en -rapporten
  • Uitvoeren QRA’s In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is geregeld dat de risico’s en effecten van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. In een aantal gevallen moet een QRA (kwantitatieve risico analyse) worden opgesteld, waarbij het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) worden bepaald
  • Geven van voorlichting en trainingen aan medewerkers over veilig werken

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.