Nieuws: 16 Jan 2018

" alt="">

Inzet VAR-2

De wetenschap luidt: bij verzuim is 1,5-2% medisch, daarboven betreft het gedrag/motivatie in relatie tot Persoonlijke, Sociale, Werkgerelateerde (PSW)-factoren. Evenzo geldt voor een meldingsfrequentie >1. Om u en uw medewerkers tijdens verzuim en preventief (in geval van arbeidsomstandighedenspreekuren en/of keuringen) nog effectiever te begeleiden, maken wij in onze dienstverlening gebruik van de inzet van VAR-2. De Vragenlijst Arbeid en Re-integratie is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst inclusief de Work Ability Index.

De VAR telt 72 items verdeeld over 7 schalen: Depressie, Klachteninterferentie, Werkdruk, Lage arbeidssatisfactie, Onzekerheid, Perfectionisme en Belastende thuissituatie. Het doel is de screening van risicofactoren voor langdurig verzuim. De gesignaleerde risicofactoren kunnen richting geven aan de re-integratie-begeleiding. De test heeft een voorspellende waarde (predictieve validiteit). Verminder onnodig verzuim, bekort re-integratie en vergroot duurzame inzetbaarheid met VAR-2!

De resultaten inzet VAR-2:

  • Afname onnodig verzuim door de daadwerkelijke oorzaak boven water te krijgen
  • Snellere re-integratie door inzicht in ‘vage’ klachten
  • Niet-medische oorzaken van verzuim worden eenvoudig achterhaald
  • Objectieve steun voor een gesprek over klachten die complex zijn of gevoelig liggen
  • Vergroot duurzaam de inzetbaarheid door verzuimrisico’s bij hun kern aan te pakken

Wij hebben speciaal voor werkgevers en medewerkers informatiebrochures ontwikkeld. Deze kunt u opvragen bij uw Active Health Group contactpersoon of door het invullen van het contactformulier onder vermelding van uw organisatie, naam en contactgegevens.