Nieuws: 22 Jun 2017

" alt="">

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

Naar verwachting wijzigt met ingang van 1 juli 2017 de Arbowet. Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:

  • alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; waar nodig schakelt hij met andere arboprofessionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;
  • het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgevers zullen de komende tijd moeten nagaan welke aanpassingen binnen de organisatie nodig zijn en in welke mate de contracten met de arbodienst moeten worden aangepast als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Bron: Oval