Nieuws: 07 Feb 2017

" alt="">

Samenvatting advies over goedkeuring verdrag beperking beroepsrisico’s

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de zogenoemde stilzwijgende goedkeuring van drie verdragen van de Internationale Arbeidsconferentie. De drie verdragen beogen beroepsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai, trillingen, het werken met kankerverwekkende stoffen en het werken met chemische stoffen tegen te gaan en te voorkomen. Het wetsvoorstel is op 31 januari 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Een ieder verbindende bepalingen

In de toelichtende nota stelt de regering dat de verdragen geen ‘een ieder verbindende bepalingen’ bevatten. De Afdeling advisering merkt daarover op dat niet valt uit te sluiten dat de rechter hierover anders zal oordelen. Evenmin valt uit te sluiten dat de rechter op grond van een verdragsconforme wetsuitleg tot een andere uitkomst komt dan de wetgever voor ogen heeft gestaan doordat hij uit de bepalingen een verplichting afleidt voor de staat om handelend op te treden.

Caribisch Nederland

Mede met het oog daarop constateert de Afdeling advisering dat, wanneer de verdragen door de regering worden bekrachtigd nadat het parlement zijn goedkeuring heeft verleend, zij niet alleen voor het land Nederland gaan gelden, maar ook voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In dat licht bevreemdt het de Afdeling advisering dat de regering in de toelichtende nota opmerkt dat de wetgeving in Caribisch Nederland niet voldoet aan de verdragen, maar dat dit, na een analyse van de benodigde aanpassingen en aanvullingen, zal worden gerepareerd. De regering heeft daarbij in het midden gelaten binnen welk tijdsbestek deze analyse zal worden uitgevoerd en wat de omvang zal zijn van de benodigde aanpassingen en aanvullingen. De Afdeling advisering dringt er daarom op aan te verduidelijken wanneer de wetgeving op orde zal zijn gebracht.

Medisch-diagnostisch onderzoek

Tot slot maakt de Afdeling advisering een opmerking over medisch-diagnostisch onderzoek bij ex-werknemers naar aanleiding van gezondheidsklachten die vermoedelijk te maken hebben met een beroepsziekte die is ontstaan tijdens het eerdere dienstverband. Op grond van het verdrag inzake beroepskanker dienen lidstaten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat werknemers zowel tijdens als na afloop van hun arbeidsovereenkomst gebruik kunnen maken van een adequaat medisch toezicht op hun gezondheid. Volgens de regering hebben alle ingezetenen, ook werknemers en ex-werknemers, aanspraak op medisch diagnostisch onderzoek door een huisarts of specialist en medische behandeling indien noodzakelijk. Er zou daarom geen noodzaak voor extra wettelijke voorschriften zijn.

De Afdeling wijst er op dat deze aanspraak op medisch diagnostisch onderzoek voor (ex)werknemers niet bestaat op grond van de Arbowetgeving, maar voortvloeit uit de (verplichte) zorgverzekering van de betrokkene. Het verdragsartikel beoogt echter een relatie te leggen tussen de medische zorg en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, alsmede de beroepsrisico’s. Daarnaast komt de zorgverzekering voor eigen rekening van de voormalige werknemer, met inbegrip van het eigen risico. De Afdeling adviseert gelet hierop in de toelichtende nota te verduidelijken dat de Nederlandse wetgeving voldoet aan de verdragsverplichtingen.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister.

Bron: Raad van State