Nieuws: 12 Oct 2017

" alt="">

Second opinion

Sinds de invoering van de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 kan uw werknemer een verzoek bij de (bedrijfs-)arts indienen voor een second opinion. Wij nemen als lid van brancheorganisatie OVAL deel aan het door OVAL opgezette Coördinatiepunt Second Opinion. Via dit nieuwsbericht informeren wij u graag over enkele belangrijke ins & outs rondom de second opinion.

Wat houdt een second opinion precies in?

Een werknemer heeft recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende[1] argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts dient deze gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar te maken.

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van[2]:

  • verzuimbegeleiding
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is die het eerste advies heeft gegeven. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren.

Welke informatie dient door de first opinion bedrijfsarts te worden verstrekt aan de second opinion bedrijfsarts?

Alle voor de second opinion relevante beschikbare informatie aangaande de desbetreffende werknemer dient te worden verstrekt. Voorwaarde voor het verstrekken van deze informatie is dat de werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onder relevante beschikbare informatie aangaande de werknemer wordt naast informatie over de werkzaamheden van de werknemer met name medische informatie verstaan, te weten het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies. Ook verstrekt de first opinion bedrijfsarts alle relevante informatie aangaande de omstandigheden in het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Hiervoor is geen uitdrukkelijke toestemming van de werknemer nodig.

Is een first opinion bedrijfsarts verplicht het advies van de second opinion bedrijfsarts over te nemen?

De second opinion arts koppelt zijn advies, met uitdrukkelijke toestemming van werknemer, terug aan de first opinion bedrijfsarts. De first opinion bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan de werknemer gemotiveerd kenbaar hij dat advies niet, gedeeltelijk, dan wel geheel overneemt.

Wie betaalt de kosten van een second opinion?

De kosten van een second opinion zijn voor de werkgever. Second opinions uitgevoerd door anderen dan in het basiscontract is vastgelegd, zijn voor rekening van de werknemer (tenzij de werkgever instemt).

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel (DO) kan door werkgever en werknemer bij UWV worden aangevraagd. Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zo als het was. Het DO kan aangevraagd worden indien er 1) een geschil is ten aanzien (on)geschiktheid tot werken 2) passende arbeid 3) re-integratie-inspanningen werkgever en 4) re-integratie-inspanningen werknemer.
De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

Kan een werknemer zelf een arts kiezen voor een second opinion?

In principe is in het basiscontract vastgelegd wie de second opinion arts(en) wordt. Dit in afstemming met de ondernemingsraad. Via het Coördinatiepunt Second Opinion wordt gezorgd voor een second opinion arts van een andere arbodienst. Indien werknemer een andere arts wil, is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en werkgever kan gekozen worden voor een te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst die niet in het basiscontract is opgenomen. De kosten voor de second opinion zijn dan voor de werknemer, tenzij de werkgever besluit de kosten op zich te nemen.

Is een werkgever verplicht het oordeel van de second opinion arts over te nemen als deze afwijkt van de eerste bedrijfsarts?

De second opinion arts koppelt zijn advies, met uitdrukkelijke toestemming van werknemer, terug aan de bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts besluit in hoeverre hij dit advies meeneemt in zijn advisering naar werkgever toe. Indien werknemer zich hierin niet kan vinden dan kan hij een Deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

[1] Als voorbeeld wordt in de toelichting op het besluit  genoemd ‘indien er oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt. Voorkomen dient te worden dat een werknemer een advies bij een groot aantal verschillende bedrijfsartsen laat toetsen.

[2] Advies dat betrekking heeft op de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, of c, onder 1 en 3, van de wet.

Bron: Coördinatiepunt Second Opinion, ‘Uitvoeringsplan second opinion in de bedrijfsgezondheidszorg vanaf 1 juli 2107’.