Nieuws: 09 Jan 2017

" alt="">

Update: loondoorbetaling en maatregelen vervroegde IVA en 2e spoor

Het ministerie van SZW zal naar verwachting voor de begrotingsbehandeling (1e week van de december) een brief sturen aan de Tweede Kamer met uitwerking van de in de brief van 21 april jl. door Minister Asscher aangekondigde maatregelen, o.a. inzake vervroegde IVA en re-integratie 2e spoor. OVAL heeft hierover diverse malen overleg gehad met het ministerie. De uitwerking is, in hoofdlijnen, als volgt:

 

  • Vervroegde IVA: er komt in het voorjaar een wetsvoorstel. Dat zal naar verwachting nog in het voorjaar worden behandeld in de Tweede Kamer.
  • Voor loonsancties en 2e spoor wordt een onderscheid gemaakt in:- ERD: de prikkels staan goed. Het loont altijd om te investeren in re-integratie. De RIV-toets vervalt, loonsanctie door UWV wordt geschrapt. De werkgever ontvangt dus geen loonsanctie (of alleen als deze procedurele fouten heeft gemaakt). Er is mogelijkheid voor sanctie via verzekeraar (o.a. via premieverhoging)

    Publiek verzekerd: minder prikkels. Loonsanctiebeleid blijft gehandhaafd. Werkgever kan tussentijds een toets aanvragen bij het UWV. Werkgever legt een plan van aanpak bij UWV, waarna het UWV oordeelt of zo’n 2de spoortraject haalbaar is. Is dit niet het geval dan kan er geen loonsanctie meer volgen. Daarnaast zal UWV op dat moment zelf oordelen of zij re-integratiemiddelen in wil zetten om instroom in de WGA te voorkomen. Het beoordelingskader/RIV-werkwijzer wordt onder de loep genomen met partijen uit het veld (NB OVAL heeft hier al overleg over met UWV met werkgroep van OVAL-leden). Uitwerking vindt plaats in een apart wetsvoorstel. Dit wordt in februari 2017 via openbare internetconsultatie uitgezet wordt. Inwerkingtreding zal dan afhankelijk van kamerbehandeling pas in 2018 plaatsvinden.

 

Tot voor kort was het de bedoeling om in de brief aan de Tweede Kamer met uitwerking van maatregelen uit de brief van 12 april jl. ook de reactie van Minister Asscher op te nemen over het collectief verzekeren van het 2e jaar loondoorbetaling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Voor standpuntvorming is door ambtelijk SZW uitvoerig gesproken met relevante partijen zoals OVAL en zijn werkbezoeken georganiseerd bij verzekeraars en re-integratiebedrijven. Hieruit kwam naar voren dat een dergelijke regeling moeilijk uitvoerbaar. Inmiddels heeft de minister echter laten weten dat hij besluitvorming over loondoorbetaling over laat aan het nieuwe Kabinet.

 

Bron: OVAL