Inzetbaarheids-/Loonwaardewijzer

INZETBAARHEIDS-/LOONWAARDEWIJZER

De Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer is onze webbased applicatie waarbij de reële inzet van de medewerker wordt weergegeven op taak/handelingsniveau en waarbij kan worden berekend wat de (financiële) waarde is van de output die een medewerker levert in relatie tot het werk dat medewerker deed voor diens uitval en het salaris dat de medewerker daarmee verdiende (loonwaarde). Het is één applicatie, die vanuit twee (complementaire) situaties kan worden ingezet. In de basis als re-integratie-instrument om de duale verantwoordelijkheid op inzetbaarheid concreet te vertalen naar de (eigen) functie. En anderzijds als re-integratie-instrument waarbij het vaststellen van de loonwaarde het kenmerkende doel is. Met het geobjectiveerd kunnen vaststellen van de loonwaarde is daarmee de Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer bij uitstek ook het middel voor het kunnen vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage in relatie tot uw inkomensverzekeringen (met name verzuim- en WIA verzekeringen).

Onze werkwijze

De Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer is geen “doos van Pandora”, het is primair een ondersteunende tool om het gesprek over inzetbaarheid (in kader van re-integratie) vorm te geven waarbij nadruk ligt op de duale verantwoordelijkheid, vergroten van het draagvlak omtrent haalbaarheid van taken/handelingen en het maken van specifieke, concrete, meetbare en tijdgebonden afspraken (SMART). 

De functie wordt in kaart gebracht op basis van hoofd- en deeltaken. Vervolgens wordt per hoofd- en deeltaak bekeken wat nog haalbaar is voor medewerker om te doen en wat niet. Tevens kan in kaart worden gebracht of medewerker extra ondersteuning/begeleiding nodig heeft zoals extra instructie, tijdelijke ondersteuning door een collega, extra rustmomenten et cetera om zodoende voor werkgever een beeld te vormen wat nodig is om de re-integratie adequaat vorm te gegeven en wat het effect daarvan is op het operationele bedrijfsproces. Op grond van deze analyse kunnen verdere (meetbare) stappen worden gezet in het re-integratieproces.  

Inhoud

Inzet van de Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer omvat:

  • Opstellen van functiebelastingsprofiel (hoofdtaken, deeltaken, procentuele verdeling) door een register arbeidsdeskundige.
  • Gesprek door bovenstaande professional met werkgever en met medewerker om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die medewerker verricht in kader van re-integratie.
  • Indien het functieprofiel reeds bekend is in de applicatie, kan het gesprek zoals bedoeld bij het 2e bulletpoint, ook gevoerd worden door een inzetbaarheidscoach.
  • Vervaardigen van rapportage en versturen naar werkgever en medewerker.
  • Het eerste gesprek kan plaatsvinden op locatie of via Teams. De eventuele vervolggesprekken vinden telefonisch plaats c.q. via Teams.

Indien gewenst kan bij gewijzigde belastbaarheid of herschikking van taken gedurende het re-integratieproces de laatst vastgestelde loonwaarde ge-update worden. Werkgever en medewerker ontvangen de ge-update rapportage.

Voor wie

De Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer kan als interventie door werkgevers worden ingezet om de re-integratieroute zo concreet vorm te geven.

Signalen die kunnen wijzen op situaties waarbij een interventie van de Inzetbaarheids- en Loonwaardewijzer kan helpen om verder een adequaat re-integratietraject vorm te geven, o.a.:

  • Onduidelijkheid/onzekerheid over welke taken kunnen worden gedaan in kader van re-integratie.
  • Lastig om te becijferen wat percentage deelherstel is.
  • Als deelherstel alleen plaatsvindt op uren terwijl niet alle taken worden gedaan.
  • Re-integratie stagneert en er is geen goed omlijnd kader omtrent re-integratieafspraken.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Vul het contactformulier in of bel ons op 088 – 286 60 55.