Casemanagers en verzuimcoaches

CASEMANAGERS EN VERZUIMCOACHES

Casemanager onder taakdelegatie

Inhoudsdeskundige, UWV-proof procesbegeleiding bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (WVP), dat is onze casemanagers onder taakdelegatie bedrijfsarts toevertrouwd. Daar waar u als werkgever bijvoorbeeld niet mag vragen naar de reden van de ziekmelding mag een casemanager onder taakdelegatie dat wel. Dat maakt hen een belangrijke schakel in uw verzuimbeheersing. Om de oorzaken van verzuim te objectiveren en te ontrafelen, zetten zij standaard triage (vragenlijsten) in. De (bedrijfs)arts beoordeelt de uitkomsten van het triageproces en bepaalt of de inzet van een (bedrijfs)arts (spreekuur) noodzakelijk is of dat de waargenomen aandachtspunten zich lenen voor begeleiding van de medewerker door de leidinggevende zelf. De casemanager onder taakdelegatie koppelt de uitkomsten van de triage terug naar medewerker en leidinggevende zodat zij vanuit hun gedeelde verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid kunnen oppakken. Als uw eerste aanspreekpunt bij verzuimbegeleiding kan de casemanager u bijvoorbeeld ook ondersteunen bij het regelen van de juiste interventies.

Verzuimcoach

In de praktijk blijkt dat leidinggevenden en medewerkers het soms lastig vinden om gezamenlijk het eigenaarschap op werkhervatting te pakken. Onze verzuimcoaches zijn er dan om binnen het WVP-proces te ondersteunen op het specifieke inzetbaarheidsvraagstuk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het adviseren van een leidinggevende bij diens verantwoordelijkheid om invulling te geven aan een inzetbaarheids-/opbouwschema. En coaching op het voeren van concrete gesprekken met de medewerker over diens re-integratiemogelijkheden of het activeren van de medewerker tot zelfregie op gezondheid en inzetbaarheid. Indien nodig, kan ter bespoediging van de benodigde zelfregie (bewustzijn en gedrag) een inzetbaarheidscoach opererend vanuit respectievelijk employability, leefstijl, veerkracht, job, loopbaan of HR worden ingezet.

Daarnaast kan de verzuimcoach een rol spelen bij advisering aan de leidinggevende over effectieve maatregelen, inclusief aandacht voor leefstijl en arbeidsomstandigheden, ter voorkoming van verzuim. En bij training van leidinggevenden op vroegtijdige signalering van overbelasting en stress en hoe daar op constructieve wijze met de medewerker over in gesprek te gaan.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.