21 september 2020

21-25 september Week van de RI&E


Als organisatie met personeel in dienst heeft u vanuit de Arbowet de plicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak te hebben. In de jaarlijkse Week van de RI&E (21-25 september) krijgt dit extra aandacht. Iedere organisatie is echter uniek qua risico’s en bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling. Dit beïnvloedt de wijze waarop de RI&E inclusief plan van aanpak wordt ingezet en kan worden ingezet als middel om een (financieel) gezonde organisatie met gezonde mensen te realiseren. Dat niveau ligt in het verlengde van wat een organisatie al doet en sorteert voor op de realisatie van strategische organisatiedoelstellingen op de (middel)lange termijn.

RI&E als instrument voor: voldoen aan de wet, managementsturingssysteem, cultuurverandering

Voorafgaand aan het uitvoeren van een RI&E is het dan ook belangrijk om scherp te hebben op welk niveau de RI&E als instrument moet worden ingestoken om passend bij de uniciteit en ontwikkelingsfase van uw organisatie bij te dragen aan een (financieel) gezonde organisatie met gezonde mensen, op korte en lange termijn. Zwart-wit gesteld zijn er drie niveaus:

  • Voldoen aan de wettelijke eis van een actuele RI&E met plan van aanpak voor gezond en veilig werken en zorgen dat bedrijfsprocessen gepaard gaan met acceptabele risico’s voor mens, organisatie en omgeving.
  • Managementtool/-sturingssysteem voor gezond en veilig werken waarmee gestuurd wordt op de samenhang tussen organisatiedoelstellingen, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, medeverantwoordelijkheid en gedrag van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders.
  • Cultuurverandering naar duale verantwoordelijkheid werkgever-medewerker voor gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid, eigen regie van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

In de praktijk sluiten de drie niveaus in de regel aan op de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een organisatie in het omgaan met risico’s en onzekerheden. Waarbij de fasen verschillen in de invulling van de stappen van de risicomanagementcyclus en iedere fase terugpakt, verdiept en verbreedt op de voorgaande fase(n).

Toekomstbestendig: RI&E instrument dat mee-ontwikkelt met de organisatie

Gezien het belang dat een RI&E tool als instrument afgestemd is op de organisatiespecifieke situatie bieden wij een online RI&E applicatie die de flexibiliteit heeft om aan te sluiten bij de uniciteit en de ontwikkelingsfase van uw organisatie nu en in de toekomst. Hierdoor is standaard geborgd dat uw organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen, maar is er tegelijkertijd de keuze om naar behoefte stappen te zetten richting het andere einde van het spectrum: de RI&E met plan van aanpak als middel voor een organisatiesituatie waarin het succesvol realiseren van organisatiedoelstellingen in een continu veranderende wereld hand in hand gaat met duurzame inzetbaarheid van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier