Verzuimbeheersing & schadelastreductie

Verzuimbeheersing & schadelastreductie

Een keuze voor verzuim wordt bepaald door een combinatie van individuele en organisatieculturele factoren. Als het verzuim langduriger dreigt te worden of wordt, is objectivering, ontrafeling, en zo nodig demedicalisering van verzuim, van belang ter ondersteuning van de medewerker en de leidinggevende in hun gezamenlijk proces van duale verantwoordelijkheid voor en eigenaarschap over duurzame inzetbaarheid. Bij aanvang van onze inzet objectiveren en ontrafelen wij daarom via triage de aard van het verzuim: overwegend medisch of overwegend het gevolg van andere factoren, privé en/of werkgerelateerd. Op basis van de uitkomsten ontvangen medewerker en leidinggevende een gericht advies of inzet van de (bedrijfs)arts (spreekuur) noodzakelijk is of dat de waargenomen aandachtspunten zich lenen voor begeleiding van de medewerker door de leidinggevende zelf. Met de collectief geaggregeerde triagedata kunnen wij bovendien inzicht geven in de oorzakelijke processen vanuit de organisatieomgeving die de inzetbaarheid van medewerkers beïnvloeden.  

Preventie, leefstijlzorg, arbeidsomstandighedenspreekuur

Vanuit de wetenschap dat verzuim voor een groot deel te wijten is aan een gezondheid respectievelijk herstelondermijnende leefstijl zijn preventie en leefstijlzorg in onze verzuimdienstverlening geïntegreerd. Onze professionals geven in hun contacten met de verzuimende medewerker en diens leidinggevende proactief prikkels en nudges gericht op het noodzakelijke bewustzijn van het individu rondom zijn/haar verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid.

Met een arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) faciliteren wij het vanuit de Arbowet verplichte recht van de medewerker op vrije toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidskundige vraagstukken in verband met het werk. Het AOS is bedoeld om medewerkers in staat te stellen een deskundige te kunnen raadplegen bij vragen over: arbeidsomstandigheden (en mogelijke gezondheidsrisico’s), hun gezondheid of medische beperkingen in relatie tot de arbeidsomstandigheden en hun gezondheid in het algemeen. Een laagdrempelig AOS kan resulteren in preventieve adviezen aan de medewerker en/of de organisatie. Daarnaast kan de signalering van gezondheidsproblemen van meerdere medewerkers in dezelfde arbeidsomstandigheden bijdragen aan (nieuwe) inzichten in de relatie tussen beide.

Organisatiediagnose verzuim, verzuimbegeleiding, inkomensverzekeringen

Bij het sturen op verzuimbeheersing en schadelastreductie kunnen wij u ondersteunen met:

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie en/of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.