Bedrijfsarts en praktijkondersteuner

Bedrijfsarts en praktijkondersteuner

Een bedrijfsarts is een geregistreerd medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid, die werkgever en medewerkers helpt samen een situatie te realiseren waarbij gemotiveerde, duurzaam inzetbare mensen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Bij de uitvoering van zijn taken mag de bedrijfsarts onder strenge voorwaarden taken laten uitvoeren door een daarvoor opgeleide professional. Dit wordt ‘taakdelegatie’ genoemd. Bij ons werken de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de casemanager altijd in taakdelegatie van de bedrijfsarts.

Analyse oorzaken verzuim

Bij een ziekmelding zijn werkgever en medewerker samen verantwoordelijk voor terugkeer naar werk. Hierbij moeten ze zich houden aan de verplichtingen vanuit de Arbowet, Wet verbetering poortwachter (WVP), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, en privacywetgeving. Om te helpen bij het op tijd nemen van de juiste stappen naar inzetbaarheid, stellen wij in een vroeg stadium van verzuim objectief vast wat de oorzaken zijn van het verzuim. Is de oorzaak: (1) vooral medisch en/of (2) is het verzuim met name het gevolg van andere factoren zoals problemen thuis, arbeidsconflict, persoonlijkheidsaspecten. Dit vaststellen doen wij door een gesprek met de medewerker aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de uitkomsten ontvangen werkgever en medewerker advies 1 of advies 2:

  • Advies 1: de oorzaken van het verzuim zijn vooral medisch. Een consult (adviesgesprek) met de praktijkondersteuner bedrijfsarts of de bedrijfsarts is noodzakelijk.
  • Advies 2: de oorzaken van het verzuim zijn minder medisch. De arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn helder. Een consult met een praktijkondersteuner bedrijfsarts of bedrijfsarts is niet direct nodig. Re-integratie kan door de werkgever zelf worden vormgegeven.

Gesprek en beoordeling door praktijkondersteuner bedrijfsarts of bedrijfsarts

Bij advies 1 wordt een consult (adviesgesprek) ingepland bij de praktijkondersteuner bedrijfsarts bij minder complexe verzuimvraagstukken of bij de bedrijfsarts bij meer complexe verzuimvraagstukken, waaronder arbeidsconflict. Om langdurig verzuim bij psychische klachten te voorkomen, kan het zijn dat de medewerker wordt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijst neemt de praktijkondersteuner bedrijfsarts / bedrijfsarts mee in zijn beoordeling van de belastbaarheid van de medewerker. Na het consult krijgen medewerker en werkgever een concreet en uitvoerbaar advies met re-integratiekaders (mogelijkheden voor inzetbaarheid). Op basis daarvan kunnen zij samen verder door concrete afspraken te maken over de re-integratie en passende werkzaamheden.

Praktische ondersteuning bij verzuimbegeleiding

Bij advies 2 kunnen werkgever en medewerker samen invulling geven aan de inzetbaarheid van de medewerker. Soms blijkt dat in de praktijk toch lastig. Dan kan onze praktijkondersteuner bedrijfsarts op een praktische manier helpen. Bijvoorbeeld door een concreet gesprek met de medewerker en de werkgever over re-integratiemogelijkheden met als doel duurzame terugkeer naar werk. Of door coaching van de medewerker bij eigen regie op zijn inzetbaarheid en vitaliteit met behulp van de uitkomsten van een Inzetbaarheidsscan en/of Inzetbaarheidswaardewijzer.

‘Open spreekuur’ en organisatieadvies

Voortkomend uit de Arbowet kan de medewerker ook bij de praktijkondersteuner bedrijfsarts / bedrijfsarts terecht voor een consult als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, als hij nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit laagdrempelig ‘open spreekuur’ kan resulteren in preventief advies aan zowel de medewerker als aan het management en HR. Verder hebben de bedrijfsarts en zijn taakgedelegeerden de mogelijkheid om te overleggen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker en ze te adviseren over het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuim, gezondheid en veiligheid. Een advies om klachten en verzuim te voorkomen, kan ook volgen na een werkplekbezoek.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier