Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Iedere organisatie met personeel in dienst heeft de Arbowettelijke plicht een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak te hebben. Iedere organisatie is echter uniek qua risico’s en bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling. Dit beïnvloedt de wijze waarop de RI&E inclusief plan van aanpak wordt ingezet als middel om een (financieel) gezonde organisatie met gezonde mensen te realiseren. De praktijk wijst uit dat er vaak meer winst te behalen is uit de RI&E door het instrument bewust op een bepaald of ander niveau in te steken. Dat niveau ligt in het verlengde van wat een organisatie al doet en sorteert voor op de realisatie van strategische organisatiedoelstellingen op de (middel)lange termijn.

RI&E als instrument voor: voldoen aan de wet, managementsturingssysteem, cultuurverandering

Voorafgaand aan het uitvoeren van een RI&E is het dan ook belangrijk om scherp te hebben op welk niveau de RI&E als instrument moet worden ingestoken om passend bij de uniciteit en ontwikkelingsfase van de organisatie bij te dragen aan een (financieel) gezonde organisatie met gezonde mensen, op korte en lange termijn. Zwart-wit gesteld zijn er drie niveaus:

  • Voldoen aan de wettelijke eis van een actuele RI&E met plan van aanpak voor gezond en veilig werken en zorgen dat bedrijfsprocessen gepaard gaan met acceptabele risico’s voor mens, organisatie en omgeving.
  • Managementtool/-sturingssysteem voor gezond en veilig werken waarmee gestuurd wordt op de samenhang tussen organisatiedoelstellingen, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, medeverantwoordelijkheid en gedrag van medewerkers, leveranciers en andere stakeholders.
  • Cultuurverandering naar duale verantwoordelijkheid werkgever-medewerker voor gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid, eigen regie van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

In de praktijk sluiten de drie niveaus in de regel aan op de opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een organisatie in het omgaan met risico’s en onzekerheden. Waarbij de fasen verschillen in de invulling van de stappen van de risicomanagementcyclus en iedere fase terugpakt, verdiept en verbreedt op de voorgaande fase(n).

Toekomstbestendig: RI&E instrument dat mee-ontwikkelt met de organisatie

Gezien het belang dat een RI&E tool als instrument afgestemd is op de organisatiespecifieke situatie bieden wij een online RI&E applicatie die de flexibiliteit heeft om aan te sluiten bij de uniciteit en de ontwikkelingsfase van een organisatie nu en in de toekomst. Hierdoor is standaard geborgd dat de organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen, maar is er tegelijkertijd de keuze om naar behoefte stappen te zetten richting het andere einde van het spectrum: de RI&E met plan van aanpak als middel voor een organisatiesituatie waarin het succesvol realiseren van organisatiedoelstellingen in een continu veranderende wereld hand in hand gaat met duurzame inzetbaarheid van medewerkers en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten.

Online RI&E met aandacht voor ‘harde’ en ‘zachte’ risicofactoren

Door beantwoording van de vragen in een eigen afgeschermde omgeving binnen onze online RI&E applicatie stelt u automatisch een risico-inventarisatie inclusief plan van aanpak op met aandacht voor zowel ‘harde’ veiligheidstechnische aspecten als voor ‘zachte’ psychosociale en organisatieculturele aspecten. Concreet betekent dit: een inventarisatie en beoordeling van enerzijds veiligheidstechnische aspecten zoals fysieke belasting, de apparaten waarmee wordt gewerkt, de invloed van factoren zoals geluid, verlichting, temperatuur en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En anderzijds een inventarisatie en beoordeling van zaken als psychosociale arbeidsbelasting (PSA), inzetbaarheidsbeleid, medewerkersbetrokkenheid, leiderschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, voorlichting en onderwijs. Hierbij kunt u thema’s die vanwege de aard van uw organisatie niet van toepassing zijn (geen magazijn of werkplaats, niet werken met elektriciteit et cetera) uitzetten en de applicatie is zo geprogrammeerd dat u afhankelijk van uw antwoord automatisch naar de volgende relevante vraag gaat.

Uitvoering RI&E en wettelijk verplichte toetsing

U kunt ervoor kiezen de RI&E met bijbehorend plan van aanpak zelf uit te voeren, al dan niet ondersteund door één van onze professionals, of het volledig uit te besteden aan één van onze professionals. Voor alle gevallen geldt dat wij de Arbowettelijke verplichting(*) kunnen verzorgen om de RI&E en bijbehorende plan van aanpak door een gecertificeerde kerndeskundige te laten toetsen, gevolgd door advisering over prioriteiten en te nemen maatregelen.

(*) Onder bepaalde voorwaarden hoeft een werkgever met minder dan vijfentwintig medewerkers de RI&E met plan van aanpak niet te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in. Wij denken graag met u mee.