6 december 2021

Arbeidsinspectie doelen gezond en veilig werk 2022

Het Jaarplan 2022 van de Arbeidsinspectie met haar aandachtspunten en inzet werd eind november gepubliceerd. Qua gezond en veilig werk continueert de Inspectie haar focus op de kwaliteit van het arbobeleid, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek, bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie en kinderarbeid.

Aandachtspunten uitgelicht

Het overgrote deel van de gezondheidsschade wordt veroorzaakt door drie grote boosdoeners: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, aldus de Inspectie in haar Jaarplan. Aandachtspunten gericht op gezond en veilig werk in het aankomende jaar zijn onder meer:

  • Leiderschap en cultuur binnen organisaties als verklarende factor voor het al dan niet hebben van een goed arbobeleid.
  • 55-plussers: in hoeverre zorgen werkgevers met hun arbobeleid voor een vergroting van de duurzame inzetbaarheid?
  • Voorlichting en actieve inspecties van groepen werkgevers in specifieke subsectoren om ze te wijzen op het belang van een goede invulling, en waar nodig handhaving, van de (arbo)kernverplichtingen – de risico-inventarisatie en -evaluatie en het basiscontract – als fundament van gezond en veilig werk.
  • Brede en goede inzet van het instrument arbocatalogus.
  • Bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt de risico’s laten beheersen ter preventie van gezondheidsschade en zware ongevallen. Specifieke aandacht krijgen stoffen die leiden tot de meeste ziektelast, zoals longaandoeningen en kanker.
  • Gezondheidsrisico’s gerelateerd aan de aanwezigheid van asbest in de werksituatie. Hierbij gaat het juist ook om bewustwording in andere sectoren dan de asbestbranche, zoals zonnepaneelleggers, klus- en installatiebedrijven, dakbewerkers en loodgieters.

Naamswijziging Inspectie SZW: Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2022 wijzigt de Inspectie SZW haar naam in: Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) / Netherlands Labour Authority. Dit om duidelijk te maken dat de Inspectie SZW nauw verbonden is met de European Labour Authority (ELA). De arbeidsmarkt wordt in economische zin steeds meer Europees. Europese wet- en regelgeving hebben consequenties voor alles wat in Nederland met arbeid te maken heeft. Via de ELA zal de NLA samenwerken met toezichthouders in andere Europese lidstaten.

Lees het volledige Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022 op de website van de Inspectie SZW.

Bron: Nieuwsredactie: “Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022”, inspectieszw.nl.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier