26 augustus 2019

Direct en hogere boete bij niet voldoen aan RI&E verplichtingen

Slechts 30% van alle Nederlandse bedrijven heeft een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dit onwenselijk. De RI&E is een essentieel instrument in het bedrijf om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn. Daarom neemt zij maatregelen. Een daarvan is recent in werking getreden: het niet kunnen tonen van een RI&E of Plan van Aanpak is direct te sanctioneren met een boete en de boetes zijn verhoogd.

De wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving per 23-7-2019 betreft zowel aanscherping van het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de RI&E en -evaluatie als differentiatie van de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen.

Aanscherping boetebeleid bij niet naleven RI&E en Plan van Aanpak verplichtingen
De tarieflijst van de beleidsregel is op onderstaande punten aangepast:

  • De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5, oftewel van € 3.000 naar € 4.500.
  • De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Voor de situatie van een ontbrekend Plan van Aanpak met daarin aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd van € 750 naar € 3.000.
  • Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is het normbedrag verhoogd van van € 750 naar € 1.500. Deze verhoging geldt ook voor de naleving van de Ri&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die voor de reproductie toxisch zijn.
  • Als de Inspectie SZW een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak wordt eerst een waarschuwing of eis opgelegd, voordat wordt overgegaan tot het opleggen van een boete

Differentiëren van de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen
Daarnaast is de beleidsmaatregel aangepast naar aanleiding van jurisprudentie. Deze wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer rekening houdt met de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Er zijn nu vermenigvuldigingsfactoren vastgesteld voor verschillende maten van ernst van blijvend letsel en voor verschillende verblijfsduren in een ziekenhuis. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Meer informatie
Heeft u een vraag over de RI&E en het Plan van Aanpak, neem dan vrijblijvend contact op met onze experts via 088-28 66 055 of vul het contactformulier in.

Bronnen:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving’, Staatscourant 2019, 40497, 22-7-2019.

T. van Ark, ‘Kamerbrief Naleving kernverplichtingen arbeidsgerelateerde zorg Inspectie SZW’, Referentie 2019-0000092260, 12-7-2019.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier