MVO statement

MVO is voor de Active Health Group een manier van ondernemen. Wij gaan voor continuïteit en een gezond bedrijfsresultaat en houden rekening met mens en milieu. Als bedrijf is de Active Health Group van oudsher maatschappelijk betrokken.

De focus ligt niet op de korte termijn winst maar op duurzaam rendement. Wij besteden extra aandacht aan gezondheid en veiligheid van onze mensen, milieu, emissiereductie en integriteit. Wij innoveren om efficiënter, veiliger, schoner en gezonder te werken en ontwikkelen onze kennis van diensten en processen continu .
De Active Health Group en haar bedrijven zijn actief op het gebied van gezondheid. De dienstverlening richt zich daarbij op vier pijlers: verzuimmanagement, gezondheidsmanagement, Care (management) en overige gezondheidsproducten & diensten.

Daarbij is sociale en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het is volledig ingebed in zowel onze bedrijfscultuur, als in ons handelen We richten ons erop om (groepen van) individuen een goede gezondheid en geluk te geven en te laten behouden. Middels het geven van inzicht streven we naar een positieve beweging waarbij bewustwording van eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement voor gezondheid/welzijn centraal staat.

Samen met onze medewerkers, partners, stakeholders, klanten en leveranciers werken wij aan oplossingen die de hele keten verduurzamen. Daarbij zien en ondervinden wij een enorme positieve impact die samenwerken binnen de keten oplevert. Dit besef en de wens om hiernaar te handelen is volledig ingebed in de bedrijfscultuur van de Active Health Group. De doelstellingen van ons MVO-beleid liggen intrinsiek opgesloten in onze organisatie.

Visie:
De Active Health Group werkt vanuit de overtuiging:

Gezondheid is een waarde.

‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze omschrijving, die gezondheid dynamisch benadert en die veerkracht en zelfregie centraal stelt, heeft consequenties voor de doelstellingen en de inrichting van de gezondheidszorg.

Missie:
Vanuit onze missie faciliteren wij ieder individu bij het verkrijgen van inzicht en het bereiken van zijn of haar maximale gezondheid. Dit doen we door duurzaam te informeren en adviseren. We zorgen zo voor impact op de inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg.

We maken daarbij gebruik van de expertise van alle mogelijke gezondheidsspecialisten ( landelijk), we integreren de expertise en maken deze toegankelijk voor iedereen. We sluiten daarbij geen enkele discipline uit en hebben daarbij aandacht voor zowel de curatieve als de preventieve kant van gezondheid en optimalisering energiehuishouding.

Onze overtuiging is dat je door eigenaar te zijn van jezelf en je intuïtie te volgen je maximale invloed kunt uitoefenen op het bereiken van jouw eigen gezondheid en geluk. Keuzevrijheid en toegankelijkheid zijn hierbij belangrijke voorwaarden voor het vervullen van individuele wensen en behoeften. Het nemen van eigen regie maakt (werken aan) gezondheid persoonlijker.

Ons MVO beleid wordt vormgegeven aan de hand van de uitgangspunten:
People, Planet ,Profit, Projects

People
Active Health Group streeft een marktgedreven focus met een hoge mate van ondernemerschap na. Vertrekpunt zijn gerichte individuele coaching en ontwikkeling, zelfwerkzaamheid binnen duidelijke kaders en transparantie in de geleverde individuele performance en de bijdrage hiervan aan het totaal. De waarde en waardeontwikkeling van werknemers zijn de spil in het HR beleid. Enkele voorbeelden binnen De Active Health Group van menselijke aspecten in het kader van MVO zijn:

• De Active Health Group heeft aandacht voor arbeidsomstandigheden, werkomgeving en “work/life balance”;
• Binnen de Active Health Group vindt actief kennisuitwisseling plaats;
• Er is een uitgebreid studieprogramma aanwezig;
• De Active Health Group gaat bij werving en selectie uit van de waarde toevoeging van het individu, ongeacht sekse, afkomst en dergelijke;
• De medewerkerstevredenheid wordt jaarlijks gemeten en maatregelen tot verbetering worden benoemd;
• Medewerkers krijgen de ruimte om bij te dragen aan non-profit acties;
• De Active Health Group bekijkt jaarlijks welke bijdrage richting een goed doel afgedragen kan worden.

Planet
Om de nadelige effecten op het milieu te beperken heeft De Active Health Group een aantal acties ondernomen. Het beperken van reisbewegingen komt voort uit de regionale focus die De Active Health Group hanteert: dicht bij huis, dicht bij opdrachtgevers.

Door de toenemende digitalisering draagt de Active Health Group bij aan de doelstelling het gebruik van papier en post terug te dringen. Tot slot is de Active Health Group IT omgeving voor alle medewerkers op elk moment en iedere plaats eenvoudig te benaderen. Dit “nieuwe werken” biedt indien de opdrachtgever geen bezwaren heeft ook de mogelijkheid tot dichter bij huis werken of zelfs thuiswerken.

Op basis van ons ISO14001 Milieubeheersysteem wordt structureel gewerkt aan een gecontroleerde en zo laag mogelijke milieubelasting. De organisatie is CO2-neutraal, berekend conform de CO2-prestatieladder, dit mede door investering in LED-verlichting en investeringen in de aanplant van bomen.

Profit
Door de ervaring die de Active Health Group heeft opgedaan en dagelijks steeds weer opdoet, is zij een solide en betrouwbare partner. De Active Health Group biedt haar klanten een bewezen constante kwaliteit, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding en met goede service. Kortom een prima investering voor zowel werknemers als ondernemers.

Onze leveranciers conformeren zich aan ons MVO- beleid en besteden 5% van de inkoopsom aan social refunding en/of bijdrage aan gezondheid van hun medewerkers.

Projects
Om het MVO-beleid kracht bij te zetten worden diverse initiatieven gesponsord:
• Stichting Bikkel Anne;
• Artsen zonder Grenzen;
• Medische faculteitsverenigingen;
• Beschikbaar stellen van E – Health platformen aan ontwikkelingslanden

Verankering
Wij denken dat MVO pas succesvol is als het consequent in de organisatie wordt doorgevoerd. Dus wat we doen, doen we ook goed. Verduurzaming van de onderneming is dan ook een vast onderwerp van het directieoverleg. Daarbij is aandacht voor de volgende agendapunten:

• Welzijn,
• Gezondheid,
• Zelfvoorziening individu,
• Milieu
• Verbinding met en tussen werknemers, partners, leveranciers, klanten en andere stakeholders,

Vanuit de intrinsieke motivatie van al onze medewerkers werken wij dagelijks aan de verbetering van ons maatschappelijk stelsel van gezondheidszorg. Dit met als ultiem doel gezondheid en welzijn voor iedereen. Het vergroten van de individuele betrokkenheid en het vergroten van het besef van eigenaarschap (van jezelf) zijn hierbij cruciaal.