24 september 2019

PRINSJESDAG 2019: BELANGRIJKE ARBO EN EMPLOYABILITY MAATREGELEN

Prinsjesdag 2019 betekent de presentatie van de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan 2020. Wat zijn belangrijke beleidsprioriteiten en aangekondigde maatregelen van het ministerie van SZW wat betreft Arbo en Employability? Wij zetten ze voor u op een rij.

Gezond en veilig werken tot het pensioen
Langer gezond doorwerken is het adagium van het kabinet en het ministerie Sociale zaken & Werkgelegenheid. Dat blijkt ook uit de Arbo en Employability prioriteiten en maatregelen in de genoemde documenten. Wij zetten een aantal belangrijke voor u op een rij:

Risico-inventarisatie & Evaluatie – strengere handhaving
Nu mensen doorwerken tot een latere leeftijd is het extra belangrijk dat zij dat gezond en veilig kunnen doen. Werk mag niet leiden tot gezondheidsschade. Goede arbeidsomstandigheden zijn daarbij essentieel. Werkenden worden nog te vaak onverantwoord blootgesteld aan risico’s, bijvoorbeeld als het gaat om gevaarlijke stoffen. Het kabinet vindt preventie belangrijk. Elke werkgever moet gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren, hiervoor maatregelen treffen en deze evalueren. Dat wordt nog niet door alle (kleine) werkgevers gedaan, daarom zet het kabinet meer in op naleving hiervan.

Leven Lang Ontwikkelen – STAP-budget
Het kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het moet vanzelfsprekend worden dat werkenden en werkgevers investeren in de ontwikkeling tijdens de hele loopbaan. Focus ligt daarbij op eigen regie. Er komt een publiek leer- en ontwikkelbudget dat de fiscale scholingsaftrek vervangt. Dit zogenoemde STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan.

Duurzame inzetbaarheid – investeringsprogramma gezond doorwerken tot pensioen
Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen bij het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid via een meerjarig integraal investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid. Het kabinet stelt hiervoor structureel een budget beschikbaar ter grootte van € 10 miljoen per jaar als bijdrage aan beleid gericht op gezond doorwerken tot het pensioen.

Preventie Beroepsziekten
Met het programma «Preventie Beroepsziekten» ondersteunt het kabinet werkgevers bij het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden, minder kostbaar en minder tijdrovend.

Bewustwordingscampagne risico fysieke belasting
In 2020, parallel aan de Europese OSHA (Occupational Safety and Health Agency) campagne, wordt een bewustwordingscampagne gestart voor het risico van fysieke belasting.

Arbovisie 2030
Technologie verandert vraag naar en aanbod van arbeid, evenals de manier waarop ze bij elkaar komen. Dat noodzaakt tot het actualiseren van het overheidsbeleid voor gezond en veilig werken, daarom werkt het kabinet in 2020 aan de Arbovisie 2030.

Contact
Neem vrijblijvend contact op met onze experts via 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in. Onze experts denken graag met u mee omtrent vraagstukken van re-integratie, outplacement, loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en onderwijs, die in uw organisatie specifiek spelen.

Bron: Rijksoverheid, ‘Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken’, Den Haag, 17-9-2019.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier