16 december 2020

Inspectie SZW: speerpunten 2021 jaarplan

November jl. publiceerde de Inspectie SZW het jaarplan 2021 gericht op het realiseren van eerlijk, gezond, veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Vanwege het coronavirus heeft de Inspectie het jaarplan bijgesteld. Risico’s als besmetting tijdens het werk en overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt, vragen om meer aandacht. Zo ook het ontstaan van nieuwe risico’s door thuiswerken, waaronder een verstoord werk-privé balans. Daarnaast doet zich op grotere schaal een inkomensterugval voor evenals het aantal mensen dat een beroep doet op sociale voorzieningen. De coronacrisis maakt reeds bekende maatschappelijke problemen zichtbaarder en versterkt ze op alle domeinen van de Inspectie: eerlijk werk, gezond en veilig werk, bestaanszekerheid.

Tegelijkertijd constateert de Inspectie dat op jaarbasis gezien de risico’s op de arbeidsmarkt niet sterk wijzigen:

 • Het grootste deel van de beroepsziekten bestaat uit aandoeningen aan het bewegingsapparaat; circa 1,3 miljoen medewerkers.
 • Het aantal burn-outklachten is toegenomen van 14,4% in 2014 naar 17% in 2019.
 • Ruim 3.000 van de circa 4.100 sterfgevallen door beroepsziekten overlijden jaarlijks door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.
 • Tot en met 2019 stijgt het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen, maar in 2020 daalt dit. Waarschijnlijk door het effect van de COVID-19 pandemie op de arbeidsmarkt.
 • Continuering van dezelfde risico’s als het gaat om eerlijk werk en bestaanszekerheid.

Los van nieuwe ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 continueert de Inspectie de aandacht voor risico’s zoals de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werkdruk en arbeidsdiscriminatie, arbeidsongevallen, druk op eerlijk werk.

Gezond en veilig werken focus 2021

Voor 2021 ligt de focus op het gebied van het domein gezond en veilig werken in hoofdlijnen onder meer op onderstaande terreinen:

 • RI&E: focus op de inventarisatie van het risico ‘coronavirus op de werkvloer’ en de beheersmaatregelen daarvoor in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).
 • Arbokernverplichtingen: naleving van de arbokernverplichtingen waaronder het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak, het basiscontract.
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA): de Inspectie zal bij een groot aantal nog te selecteren bedrijven de RI&E en het plan van aanpak opvragen en die beoordelen op de beschreven PSA-risico’s van thuiswerk en de omgang met coronamaatregelen op de werkplek. Vanwege de ingezette levensloopbenadering besteedt de Inspectie tevens extra aandacht aan mantelzorgers in de leeftijdsgroep 45+.
 • Arbeidsdiscriminatie: bewustwording en voorlichting in combinatie met nieuwe zoekmethodieken zoals algoritmes en mystery-elementen.
 • Gevaarlijke stoffen: deelname van de Inspectie aan 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo-verband en intensivering van de inzet op blootstelling aan CMRS-stoffen.
 • Ongevallen voorkomen: onderzoek van ongevallen en klachten. De Inspectie zet met verschillende interventies bedrijven ertoe gezonder en veiliger te gaan werken.

Lees voor meer informatie het Jaarplan Inspectie SZW.

Bron: Inspectie SZW, ‘Gezond en Vellig werken’, inspectieszw.nl.

Bron: Inspectie SZW, ‘Jaarplan 2021’, november 2021.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie?

Contactformulier